Налични курсове

Работата с ръкописните паметници е една от основните задачи на изследователя на Средновековието и на онова, което съпровожда обръщането назад във времето за да се потърси в миналото истината за настоящето. Латинската графична култура е донесла до нас от дълбините  на времето  необозрим по обем и разнообразие материал, първата стъпка към  интерпретацията на който е палеографското изследване. …
Курсът е предназначен за хора с интерес към българската история, език и култура. Той е съсредоточен върху особеностите на българския език, върху основните етапи на неговото формиране, функциониране, развитие и отразените в него културно-исторически народностни характеристики. Акцентът е положен върху най-стария период от неговото възникване. Българската езикова система ще бъде разгледана като един динамичен и любопитен процес, в който на езиково ниво са намерили израз културните търсения на българите през Средновековието и протичащите по това време книжовни процеси. …
Защо правилата на Вселенските събори забраняват носенето на маски, преобличането в животински кожи, носенето на мъжки дрехи от жени и на женски дрехи от мъже? Защо най-голяма заплаха за средновековното общество са еретиците, чието въздържание силно наподобява това на светците? Източни деспоти или благочестиви монаси са византийските владетели? Какви са правата на жените? Защо децата почти отсъстват от средновековните текстове? Тези и други въпроси, свързани със структурата на средновековното общество ще бъдат предмет на обсъждане в настоящия курс. …
Курсът представлява интерес за студенти филолози и за всички, които са любознателни да научат нещо повече за еволюцията на българското слово. Представена е лексикалната система на средновековния български книжовен език такава, каквато е документирана в достигналите до нас писмени паметници. Вниманието е насочено към главните характеристики и специфични особености на речника на българския език в исторически план. Проследяват се механизмите на неговото формиране, пътищата на обогатяването му и процесите в развитието му. …
Според средновековното разбиране за същността на престъплението всяко едно правонарушение е резултат от грях, всяко е грях и всеки грях е престъпление. Висшият закон е Божият и на него трябва да се подчиняват всички християни. Следователно в състава на всяко правонарушение се откриват два елемента: нарушение на Божия и нарушение на държавния закон. …
Още от своето възникване християнската общност е пертърпявала редица разделения. През първите векове на християнството се зараждат различни ереси, срещу които се предприема полемика, като същевременно се сформират богословските канони, които обаче довеждат до разединение на Църквата. В противовес на това, делото на светите братя Кирил и Методий се явява като мост между Изтока и Запада. 


Развитието на култa към светите братя Кирил и Методий е част от историческия и културен контекст, в който се формира българската национална памет. Той е увенчан с множество изображения, които илюстрират най-важните етапи в изграждането му от появата им в средата на XI век до наши дни. Във всички етапи от развитието на изобразителния аспект на култа рефлектират както определени идеи така и стиловите течения на епохата. В курсът лекции се разглеждат типологичните белези и иконографската характеристика на изображенията. …
Животът и дейността на апостолите славяните – Кирил и Методий са културен феномен в историята на средновековна Европа. За тях и техните ученици са запазени писмени източници, създадени по различно време, в различни страни и различни езици. Най-старите от тях са от написани от съвременници на Кирил и Методий и отразяват непосредствените впечатления  от техния живот и труд, както и отделни конкретни факти. За съжаление, нито една от тези творби е запазена в оригинал. В писмената традиция на IX-X в. запазени само няколко източника. Повечето от тях са запазени в по-късните копия от XII в. нататък. …